Llei de serveis de pagament: devolució de rebuts

posted in: Comptabilitat | 0

leyserviciosdepago

 

 

Termini per a la devolució de rebuts

Un dels aspectes regulats per la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de Serveis de Pagament és el dret a devolució que té el destinatari d’un rebut i que s’estableix en els següents terminis:

  • Fins a 8 setmanes per a aquells casos en què es va donar l’autorització sense especificar l’import exacte i si, a més, l’import del rebut supera el que raonablement podria esperar-se tenint en compte les seves anteriors pautes de despesa.
  • Aquest termini s’amplia fins als 13 mesos quan la domiciliació no està autoritzada.

L’adaptació d’aquests aspectes a la compensació interbancària implica per a l’emissor de rebuts la necessitat de tenir sempre en el seu poder l’autorització signada pel deutor a qui es gira el rebut.

Quan es tracti del cobrament de factures per transaccions comercials en les quals poden existir diferències significatives en l’import d’uns o altres rebuts, és convenient que l’autorització sigui individual, amb indicació de l’import a deure i detall del compte de deute.

Tot això és aplicable a qualsevol rebut, tant als emesos en fitxer segons les diferents normes de la AEB (19, 32 i 58), inclosos els deutes directes SÀPIGA esquema bàsic (*CORE), com als emesos en format paper.

 

Rebuig a les devolucions de rebuts domiciliats

Per analitzar aquest concepte, hem de tractar dos aspectes: les condicions que s’han de donar, per poder efectuar el rebuig, i els terminis establerts per executar-ho.

D’una banda, hem de dir que no totes les devolucions poden ser rebutjades, però sí aquelles devolucions de rebuts que hagin estat domiciliats mitjançant el sistema de fitxers bancaris de norma 58 (gestió de cobraments), sempre que ambdues parts siguin persones jurídiques o autònoms (s’exclouen les persones físiques), i sempre que existeixi una ordre de domiciliació formalitzada entre ambdues parts. cal destacar sobre aquesta última condició que bé podrà ser una autorització expressa de domiciliació o bé, qualsevol contracte mercantil entre ambdues parts, sempre que en ell s’estableixi com a forma de pagament, per l’objecte del contracte, la domiciliació bancària.

D’altra banda, en referència als terminis establerts hem de dir que durant els cinc primers dies, des de la data de domiciliació del rebut serà inviable el rebuig a la devolució. No obstant això, si la devolució es produeix entre els dies 6º i 58º, i es compleixen les condicions que detallem en el paràgraf anterior es podrà sol·licitar el rebuig i disposarem de nou dies hàbils per aportar la documentació necessària, és a dir, l’autorització de domiciliació. Així mateix, si la devolució es produeix entre el 59º dia i els tretze mesos des de la data de domiciliació, a partir de la sol·licitud del rebuig disposarem de 30 dies naturals per aportar l’autorització de domiciliació.selecciona tot el text