Gestió comptable integralAssessoria comptableServeis On Line
Recollida de documentació a domicili
Gravació de comptabilitat
Confecció i legalització llibres oficials
Informes mensuals de situació i explotació
Arxiu i custòdia de documents
Assistència al personal administratiu
Tancaments periòdics i revisió comptabilitat
Informes gerència
Anàlisi incidències
Auditoria de gestió
Creació i seguiment de sistemes de treball
Entrada remota de documents comptables
Consulta de documents per client/proveïdor
Consulta de moviments per concepte
Previsió actualitzada d'imports de liquidacions IVA
Detall d'ingressos – despeses – rendiment per període