Planificació fiscalLiquidacions TributàriesActuacions davant A.E.A.T.
Càlcul i previsions de costos fiscals
Seguiment mensual i anàlisi de desviacions
Optimització quotes tributàries per aplicació de deduccions i/o bonificacions
Estudi de l’impacte fiscal d' operacions societàries
Sol·licitud consultes vinculants
Impost de Societats
Impost Renda de les Persones Físiques
I.V.A.
Declaracions d'operacions intracomunitàries
Dipòsit de Comptes Anuals
Expedients d’ajornaments de liquidacions tributàries
Assistència i representació en processos d'inspecció
Oposició actes per infraccions
Expedients d’al·legacions, recursos d'oposició i reclamacions economicoadministratives
Suspensió expedients de constrenyiment