Gestió bàsica diàriaAfiliacióAssessorament i assistència jurídicaRepresentació davant organismes oficials
Nòmines
Liquidacions cotitzacions
Resums costos salarials
Aplicació conveni col·lectiu
Liquidacions retencions 111 – 190
Certificats de retribucions IRPF
Certificats situació familiar
Contractes de treball
Baixes amb quitança
Modificacions de jornada
Canvis de categoria
Pròrrogues de contracte
Avís venciments de contracte
Estratègia en política de personal
Càlcul i negociació d’acomiadaments
Expedients de sanció
Assistència CMAC
Representació davant Magistratura
Expedients de regulació d'ocupació
Inspeccions de treball
Ajornament cotitzacions
Inscripció centres de treball
Intervenció en conflictes col·lectius
Prevenció de Riscos laborals