La Seguretat Social escurçarà el termini per executar els seus embargaments

posted in: Laboral | 0

Els responsables de la Seguretat Social prenen constantment mesures per millorar la recaptació. L’última i més important ha estat la implantació progressiva del “sistema de liquidació directa”, que ha canviat totalment el procediment recaptatori, de manera que ja no són les empreses les que ingressen les seves cotitzacions en el compte de la Seguretat Social, sinó que és aquesta la que els factura, amb les dades que faciliten les pròpies companyies.

Aquest canvi de model, a més d’augmentar la recaptació –la patronal CEOE ha calculat que suposarà més de 3.000 milions addicionals–, permet agilitar altres tràmits. Així, la Seguretat Social es disposa a escurçar el termini en el qual els empresaris i autònoms morosos reben una providència de constrenyiment, que és com denomina aquest organisme al procediment que inicia l’embargament dels béns del deutor. En concret, preveu que aquest termini s’escurcin en els propers mesos una setmana.

Quan s’acaba el període reglamentari perquè l’empresari pagui les cotitzacions de manera voluntària, la Seguretat Social inicia el procediment de recaptació en via executiva. I si el deutor no es beneficia d’un ajornament de pagament, tot seguit li envia una providència de constrenyiment, en la qual li indica que si no abona el seu deute en el termini de 15 dies, procedirà a l’embargament dels seus béns. Aquest enviament es produeix des d’agost passat al final del mes següent al que finalitza el període voluntari de pagament.

Així, les quotes impagades del mes de juny (el termini del qual per pagar expira a final de juliol) s’han notificat als deutors el 28 d’agost, mes en el qual s’han d’abonar les quotes corresponents al mes de juliol. La Seguretat Social preveu que amb la implantació progressiva del nou sistema de liquidació directa el termini per a aquest enviament de notificacions fins i tot s’avanci més. Concretament, a la tercera setmana del mes següent al que s’ha generat el deute.

“Un factor bàsic en l’èxit recaptatori és el temps que transcorre des que finalitza el termini reglamentari d’ingrés de les cotitzacions, sense que aquestes hagin estat ingressades, fins al seu cobrament fora de termini (ja sigui en període voluntari o en via executiva)”, asseguren des d’Ocupació. “Quant menor sigui aquest temps de tramitació, majors seran les possibilitats del cobrament del deute”, afegeixen les mateixes fonts.

Aquesta agilitació dels terminis recaptatoris ve escometent-se des de fa diversos anys. De fet, fins a 2012, els procediments d’embargaments per part de les Unitats de Recaptació Executives (URE) es duien a terme set mesos després de finalitzat el termini de cobrament reglamentari. Si bé, al juliol d’aquest any es va canviar el sistema de recàrrecs de deute progressius per un recàrrec únic del 20% per a tots els impagaments. Al costat d’això, des de gener de 2015 s’han habilitat uns “comptes restringits” per a ingressos de via voluntària que es realitzen fora del termini reglamentari, en les quals el pagament pot fer-se per via telemàtica i targetes de dèbit o crèdit. Ambdues actuacions també han escurçat aquests terminis.

Així es recuperen les cotitzacions impagades

1.- Abonament de cotitzacions en termini. Els empresaris, ja siguin autònoms o ocupadors, paguen les seves cotitzacions i les dels seus treballadors al final de cada mes en termini voluntari. Si no s’ingressen les quotes en aquest termini, la Tresoreria General de la Seguretat Social inicia automàticament un procediment de recaptació per via executiva.

2.- Quotes impagades. Al moment en el qual s’inicia la via executiva, la Seguretat Social aplica automàticament el corresponent recàrrec del 20% o 35% del deute, segons com pertocarà en cada cas. Aquest procés es duu a terme amb independència de qualsevol recurs contenciós-administratiu que els afectats puguin presentar.

3.- Suspensió de la via executiva. Solament hi ha dos casos en els quals pot interrompre’s aquest procediment recaptatori: quan l’empresari sol·licita un ajornament del pagament del deute i se li atorga –actualment la Seguretat Social concedeix prop de 100.000 ajornaments anuals per valor d’uns 2.000 milions d’euros–, o si s’interposa un recurs amb l’aval suficient per cobrir el deute amb interessos i recàrrecs.

4.- Una vegada iniciada la via executiva s’expedirà la providència de constrenyiment, en la qual s’adverteix al deutor que, si no paga el deute en 15 dies, es procedirà a l’embargament dels seus béns per valor del deute principal, recàrrec, interessos i costes del procediment.

5.- Embargament i alienació de béns. La part final és quan les Unitats de Recaptació Executiva (URE) valoren els béns del deutor –amb l’ajuda de col·legis o associacions mercantils oportuns, si escau– i els treuen a subhasta pública, amb els ingressos de la qual salden el deute.