On haig de pagar els meus impostos si sóc autònom a l’estranger?

posted in: Fiscal | 0

autónomo trabajos en el extranjero

 

Un lector de la revista INVERSION&FINANZAS.com feia la següent pregunta: Treballo com a autònom a diversos països d’Europa. Haig de pagar impostos a Espanya si vaig a treballar a França com a autònom per a una empresa francesa o haig de pagar-los a França?

Antonio Parets, expert tributari de Gestha, ha contestat la pregunta: A l’efecte de la consideració de la tributació d’una persona física és bàsic determinar la residència del contribuent. Segons la normativa espanyola s’entendrà que el contribuent té la seva residència habitual en territori espanyol quan es doni qualsevol de les següents circumstàncies: Que romangui més de 183 dies, durant l’any natural, en territori espanyol. Per determinar aquest període de permanència en territori espanyol es computaran les absències esporàdiques, tret que el contribuent acrediti la seva residència fiscal a un altre país. En el supòsit de països o territoris considerats com a paradisos fiscals, l’administració tributària podrà exigir que es provi la permanència en aquests durant 183 dies l’any natural.

Una altra de les circumstàncies és que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics, de forma directa o indirecta. Es presumirà, excepte prova en contrari, que el contribuent té la seva residència habitual en territori espanyol quan, d’acord amb els criteris anteriors, resideixi habitualment a Espanya el cònjuge no separat legalment i els fills menors d’edat que depenguin d’aquell.

Com veiem, si les absències són considerades esporàdiques, si no s’acredita la residència fiscal a un altre país (habitualment mitjançant certificat expedit per les autoritats fiscals d’aquest país), la tributació correspondrà realitzar-la a Espanya per la renda mundial, la qual cosa encara sense conèixer tots els detalls sembla que podria succeir en aquest cas. En aquest punt haurà d’estudiar el Conveni de Doble Imposició amb el respectiu país en el qual s’obtinguin les rendes. El tractament és diferent segons el tipus de renda obtingut: beneficis empresarials, serveis professionals independents, amb o sense establiment permanent…