Què passa amb els diners del pla de pensions si mor el titular?

posted in: Fiscal | 0

pla de pensionsPregunta: Tinc subscrit un pla de pensions i em jubilo dins de dos anys. Si quan estigui cobrant el pla de pensions moro, els diners que resti per cobrar aniràn als meus hereus o es perd? Per aquest motiu, és millor cobrar el pla d’una vegada o mitjançant una renda?

 

 

En cas de defunció, bé durant el període en el qual es realitzen les aportacions, bé durant el qual ja s’està cobrant una renda, el saldo acumulat ho cobraran per ordre excloent i preferent, el cònjuge no separat legalment, els fills, els pares o els hereus. Si el partícip o beneficiari ho desitja pot designar expressament les persones que seran beneficiàries del seu pla de pensions.

Les prestacions derivades dels plans de pensions es consideren, en qualsevol cas, rendiments del treball en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i mai tributen en l’impost de successions. Per tant, els beneficiaris tributaran per aquests rendiments a la seva declaració al tipus marginal que li correspongui, ja que els mateixos passen a elevar la base imposable general.

Caldrà tenir en compte, a més, el règim fiscal transitori aplicable a aquelles prestacions percebudes en forma de capital (cobrament en un pagament únic) corresponents a aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006, que gaudiran d’una exempció del 40 per cent, sempre que es cobri en l’exercici en el qual es produeixi la contingència o en els dos exercicis següents.

No obstant això, en el cas de contingències produïdes en els exercicis de 2011 a 2014, es podrà aplicar la citada reducció, sempre que es cobri abans que hagi finalitzat el vuitè exercici següent a aquell en el qual es va produir la contingència. I en el cas de contingències produïdes en els exercicis 2010 o anteriors, sempre que es cobri, com a més tard, el 31 de desembre de 2018. Aquesta reducció del 40 per cent solament es podrà aplicar en un exercici fiscal.

En el cas dels plans de previsió assegurats (PPA), producte fiscalment pràcticament paral·lel als plans de pensions, els hereus en cas de defunció tributen també en l’IRPF i, igualment, es troben exempts de fer-ho en l’impost de successions.

És important destacar en aquests productes l’important avantatge del diferiment fiscal respecte a altres opcions, ja que en el cas de plans de pensions i plans de previsió assegurats, el beneficiari rep els drets consolidats, però no té cap obligació tributària fins al moment en què efectuï el rescat d’aquests drets, mentre que en altres productes financers o no financers, com per exemple un habitatge, el fet imposable es produeix al mateix moment de la defunció.