Novetats en la prescripció

posted in: Fiscal | 0

A partir d’ara, l’inici d’una comprovació d’un impost també pot interrompre la prescripció d’altres impostos relacionats…

 

Fins ara. Fins ara, quan Hisenda notificava l’inici d’una inspecció, només s’interrompia el termini de prescripció de l’impost i període objectes de comprovació. Si arran d’aquesta comprovació Hisenda detectava errors que també afectaven a altres exercicis del mateix impost o a altres impostos, per poder regularitzar-los havia de notificar l’inici d’una nova comprovació sobre ells. I moltes vegades això suposava que, al moment de produir-se aquesta notificació, el dret d’Hisenda a comprovar ja hagués prescrit.

 

Novetat. Doncs bé, per a les inspeccions iniciades a partir del passat 12 d’octubre, la regla ha canviat: si Hisenda inicia la comprovació d’un impost i detecta errors que afecten a altres períodes del mateix impost o a altres impostos, també es considerarà interromput el termini de prescripció d’aquests.

 

Exemple. L’1 de desembre de 2015 Hisenda li notifica l’inici d’una comprovació de l’Impost de societats de l’exercici 2012. En el curs d’aquesta, la Inspecció detecta unes despeses no deduïbles, i considera que tampoc és deduïble l’IVA d’aquestes despeses. Doncs bé, encara que aquesta circumstància es posi de manifest a l’abril de 2016 (quan ja hagin transcorregut més de quatre anys des de la fi del termini de presentació de l’IVA del quart trimestre de 2012), Hisenda podrà regularitzar aquest IVA incorrectament deduït (cal entendre, no obstant això, que no podrà aprofitar per regularitzar altres aspectes d’aquest impost).

 

Mateix contribuent. Això sí, aquesta “extensió” en la interrupció de la prescripció només afecta a impostos d’un mateix contribuent. Per exemple, si en una comprovació de l’Impost de societats Hisenda detecta que la seva empresa s’ha deduït indegudament unes atencions a socis i que aquests haurien d’haver-les declarat en el seu IRPF, no podrà considerar interrompuda la prescripció d’aquest IRPF, i haurà de notificar-los l’inici d’actuacions, com fins ara.