Avís Legal

La present pàgina web ha estat dissenyada i creada per permetre l’accés als serveis que Guri, Teixidó i Associats, S.L. ofereix. Li preguem que llegeixi atentament les següents indicacions d’ús que a continuació transcrivim. Aquestes condicions estan subjectes a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, amb la prohibició expressa de tot tipus d’actuació en perjudici de Guri, Teixidó i Associats, S.L. i de tercers. El simple fet d’accedir a la nostra pàgina web suposa haver llegit i acceptat sense reserves les següents condicions:

1. Titularitat i Condicions d’ús de la pàgina web

El domini guriteixido.com està enregistrat a nom de Guri, Teixidó i Associats, S.L., amb domicili social establert, a efectes del present pacte legal, C/ Església, 73-77. 08397 Pineda de Mar (Barcelona). Per a més detalls, consulti l’apartat “contactar” de la web. Aquesta pàgina està adreçada a tot tipus de persones, atorgant-les-hi el dret a navegar lliurement per aquesta amb les limitacions, però, recollides en aquest avís legal. Així mateix, se’ls hi confereix el dret d’utilitzar-la de conformitat amb la finalitat per a la qual ha estat concebuda.

2. Propietat Intel·lectual i Industrial

La present pàgina web és titularitat de Guri, Teixidó i Associats, S.L. qui ostenta tots els drets necessaris per al seu ús i explotació. Les imatges i fotografies que es poden veure en la nostra pàgina web han estat realitzades pel propi personal deGuri, Teixidó i Associats, S.L. L’accés a aquesta pàgina o l’ús dels seus continguts no implica, en cap cas, cessió o llicència de drets de la propietat intel·lectual i industrial. Queden prohibides, excepte per a l’ús privat, la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, total o parcial, dels continguts i/o elements integrants d’aquesta pàgina, llevat d’indicació expressa contrària. Tota persona que atempti contra els drets de la propietat intel·lectual o industrial de Guri, Teixidó i Associats, S.L. serà responsable davant els Tribunals competents.

3. Exempció de responsabilitat

Guri, Teixidó i Associats, S.L. no es responsabilitza del possible mal ús que d’aquesta pàgina web pugui fer-se’n. Guri, Teixidó i Associats, S.L. no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que poguessin causar danys als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers d’usuaris d’aquesta pàgina o de tercers, no es responsabilitza dels perjudicis que poguessin produir-se a l’efecte. Guri, Teixidó i Associats, S.L. tampoc es responsabilitza del contingut de les pàgines web amb què enllaça des d’aquesta pàgina web. El present avís legal és aplicable únicament a la informació recollida a la pàgina web de Guri, Teixidó i Associats, S.L. i no als continguts recollits a les pàgines de tercers. Guri, Teixidó i Associats, S.L. es reserva el dret de modificar el present avís legal quan ho consideri oportú i respectant en tot cas la normativa aplicable.

4. Generals

Per al coneixement i resolució de quantes qüestions litigioses o conflictes relacionats o derivats de l’ús d’aquesta pàgina web poguessin sorgir, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents el Jutjats i Tribunals espanyols.