Gestió comptable supermercats

posted in: Comptabilitat | 0

COMPTABILITAT SUPERMERCATLes petites empreses dedicades a la venda de productes d’alimentació habitualment tenen un greu problema administratiu, derivat de l’elevat nombre de documents a comptabilitzar, la qual cosa suposa un cost molt elevat de gestió, sigui a causa de la contractació de personal no productiu, o bé per les elevades quotes dels serveis externs (assessoria) en cas de externalització  d’aquests treballs.

D’altra banda, el gran volum d’informació a processar suposa un important retard en el coneixement de la informació, especialment de l’import de les properes liquidacions tributàries

Amb el nostre sistema de gestió On-line, aquest cost queda molt reduït, ja que permet que sigui el propi empresari, sense necessitat de coneixements comptables, sense assistència de personal especialitzat, i amb un temps mínim de dedicació, qui registri els documents, i, alhora permet disposar de la informació actualitzada de forma instantània, la qual cosa facilita la previsió, amb el temps suficient, dels imports de les liquidacions trimestrals d’impostos.

I, en tot cas, amb l’assistència i revisió dels nostres assessors tributaris

Veim un exemple de algunes pantalles de la nostre aplicació:

 

Entrada de vendes diaries:

 

El responsable de la caixa anota diàriament el dia, mes, nombre de Z, i els totals de venda per tipus de iva que apareixen en el resúm de tiquets, l’aplicació actualitza automàticament tant les vendes com les quotes de iva repercutit:

 

comptabilitzar vendes

 

 

Entrada de factures rebudes:

En rebre les factures, anotem el dia i el mes de la seva  recepció, el Nif del proveïdor (o ho escollim de la llista desplegable), el nombre de la factura i les diferents bases. L’aplicació calcularà l’import total de la factura i registrarà tant les bases com les quotes de iva suportat.

 

 

entrada compres

 

Resum mensual on-line

 

resum mensual

 

Compte d’explotació

 

compte explotació