Resum de novetats per a l’autònom per 2015

posted in: incial | 0

reforma-fiscal2015 ja està aquí, un any nou que desitgem sigui abundant en bones notícies per als autònoms i les pimes. Un any que comença carregat de novetats legislatives i que estarà marcat per les noves mesures de la Reforma Fiscal, aprovada durant l’últim trimestre de 2014 després de les diverses modificacions sofertes des que inicialment aprovés l’avantprojecte a principis del passat estiu.

 

En aquest article hem recopilat les mesures fiscals definitives a les quals estaran subjectes autònoms i petites empreses durant 2015, a més d’altres importants novetats com els canvis en la quota d’autònoms i en algunes prestacions de la seguretat social, la nova llei de facturació electrònica, l’IVA dels productes digitals o les novetats en les nòmines dels treballadors.

 

SEGURETAT SOCIAL – QUOTA D’AUTÒNOMS

Quota d’autònoms 2015: com tots els anys, gener portarà noves pujades a les bases de cotització a la Seguretat Social que determinen quant cal pagar per la quota mensual d’autònoms. Aquestes pujades es recullen en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2015. La base mínima de cotització puja el 1% des de 875,70 a 884,40 euros mensuals, per la qual cosa la quota mínima, que és la que paga més del 80% dels autònoms, pansa de 261,83 € a 264,44 euros. La dels autònoms societaris puja fins a 315,97 €. La base màxima de cotització puja amb prou feines un 0,25%, passant de 3.597,00 a 3.606,00 euros mensuals.

Adequació de la quota d’autònoms amb vista a la jubilació: com detallem en el nostre article de bases i tipus de cotització, podran optar lliurement entre la base mínima i la màxima els autònoms menors de 47 anys i aquells amb 47 anys complerts l’1 de gener de 2015 que es donin d’alta per primera vegada en 2015 o la base de la qual de cotització al desembre de 2014 hagi estat igual o superior a 1.926,60 euros al mes. Els treballadors autònoms amb 47 anys complerts l’1 de gener de 2015 i una base de cotització inferior a 1.926,60 euros mensuals, només podran incrementar-la fins a 1.945,80 euros mensuals. Quant als majors de 48 anys a 1 de gener de 2014, la seva base de cotització mínima està compresa entre 953,70 i 1.945,80 euros, excepte excepcions.

Cessament d’activitat: L’aprovació de la llei de Mútues ha portat amb si noves mesures destinades a facilitar l’accés a l’atur dels autònoms. Des d’ara, per acreditar el cessament d’activitat només serà necessari al·legar un 10% de pèrdues anuals, i no un 30% dels ingressos en un any complet o superiors al 20% en dos anys consecutius i complets, com era obligatori fins ara. Per la seva banda, els autònoms que cotitzen pel sistema de mòduls només hagin de justificar un 10% de pèrdues comptables per poder accedir a la prestació, és a dir, la constatació d’un 10% menys d’ingressos que de despeses.

Incapacitat Temporal: Després de l’aprovació del Decreto Llei d’Incapacitat Temporal (*IT) per contingències comunes el passat estiu, són varis els canvis que s’introdueixen en referència als terminis i notificacions que regulen la baixa laboral de l’autònom. En primer lloc, els metges tindran cinc dies per contestar a les propostes d’alta “justificades” que facin les mútues. A més, si el servei mèdic de salut cita al treballador per a una revisió i aquest no es presenta, la mútua ja no podrà emetre un alta per incompareixença (que suposava la retirada de la prestació), si no que se suspendrà temporalment per comprovar si hi ha una justificació.

Autònoms  depenents (TRADE): els autònoms depenents, als quals es coneix comunament com TRADEs, podran tenir dret a l’atur dels autònoms sense necessitat que el seu contracte amb el client principal hagi d’estar registrat en el SEPE. A més, també podran beneficiar-se de les rebaixes en les condicions de cobrament del cessament d’activitat recollides en la Llei de Mútues

Ampliació de la Tarifa Plana per a autònoms que contractin: Es preveu que durant els primers mesos de 2015 s’aprovi la mesura per la qual els autònoms ja constituïts que generin una primera ocupació contractant a un jove menor de 30 anys puguin accedir a la tarifa plana. No obstant això, l’autònom hauria de mantenir aquesta ocupació pel mateix temps que la durada de les bonificacions a l’autònom. També podran beneficiar-se d’aquesta reducció en la quota d’autònoms tant els autònoms societaris (que també estaven exclosos) que contractin a un treballador.

 

HISENDA I IMPOSTOS DELS AUTÒNOMS

Retencions dels professionals autònoms: per fi baixen les retencions que els professionals autònoms practiquen en les seves factures, en concret del 21% de 2014 al 19 % a partir de l’1 de gener de 2015 i al 18% a partir de gener de 2016. Recordem a més que els treballadors autònoms amb rendes inferiors a 15.000 euros paguen un tipus reduït del 15% des del passat mes de juliol.

Despeses deduïbles en IRPF: s’estableix un topall de 2.000 € anuals en les despeses de difícil justificació. A més, aquells professionals autònoms que no cotitzin en el REPTA sinó en una mútua de previsió social alternativa a la Seguretat Social, podran deduir-se les seves quotes per contingències comunes.

Mòduls 2015: Es mantenen els mateixos mòduls d’IRPF i IVA que en 2014, igual que es manté la reducció general en el rendiment net del 5%.

Requisits per estar en mòduls: la reforma fiscal contempla noves limitacions per reduir el nombre d’autònoms que poden tributar per mòduls. Encara que estaven inicialment previstes per 2015, finalment entraran en vigor al gener de 2016, així i tot és important que els autònoms afectats vagin preparant-se per al canvi: la rebaixa del llindar d’exclusió amb caràcter general baixarà de 450.000 a 150.000 euros d’ingressos i de 300.000 a 150.000 euros de despeses i quedaran excloses d’aquest mètode les activitats incloses en les divisions 3, 4, i 5 de la secció primera de les Tarifes del *IAE a les quals sigui aplicable en 2015 l’obligació de retenció al 1%, és a dir, les activitats de fabricació i construcció (obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura…).

Limitacions a l’estimació directa simplificada: a partir de 500.000 euros de facturació anual els autònoms hauran de tributar en estimació directa normal de l’IRPF, la qual cosa suposa una reducció de 100.000 euros al límit per poder tributar per simplificada.

IVA en l’exportació de productes i serveis digitals a països de la UE: des de gener de 2015 els autònoms i pimes que exportin productes o serveis digitals a la UE han d’abonar el tipus d’IVA vigent al país de destinació, és a dir, en el qual està situat el comprador dels teus productes o serveis, en lloc de pagar l’IVA del país d’origen, com fins ara. El que evidentment complica la tramitació de l’IVA d’aquest tipus de vendes.

Impost de Societats: Es va a produir una rebaixa en dues fases dels tipus de l’impost de societats: durant el 2015 es baixarà del 30% actual al 28%. Ja en 2016 es reduirà fins al 25%. Aquesta reducció no afectarà a les pimes, en mantenir-se un gravamen del 25% per als primers 300.000 euros de benefici.

Societats civils: 2015 serà un any de transició cap al nou *status fiscal de les societats civils. Ja en 2016 assistirem a un canvi de tributació per a les societats civils que no tinguin un objecte mercantil, que hauran de tributar per un nou règim fiscal, mentre que les que tinguin objecte mercantil passaran a tributar per l’Impost de Societats.

Fi de la deducció per manteniment d’ocupació: Se suprimeix la deducció del 20% per a pimes i autònoms que mantenen l’ocupació.

 

CONTRACTACIO DE TREBALLADORS:

Nou model de nòmines dels treballadors: Des del passat mes de novembre, les nòmines han d’incloure una nova secció informativa indicant el que aporta l’empresa a la Seguretat Social per la contractació del treballador, diferenciant entre l’aportació per contingències comunes, per contingències professionals i per hores extres. Aquest model es deurà anar adoptant de forma progressiva fins al proper 12 de maig de 2015, quan la seva implantació serà obligatòria.

Ampliació de la tarifa plana de 100 euros per a contractes indefinits: que permet a empreses i autònoms que contractin de forma indefinida i mantinguin el lloc de treball durant un mínim de 36 mesos abonar una tarifa de 100 euros per contingències comunes a la Seguretat Social. La reducció, que en principi anava a finalitzar el passat 31 de desembre, seguirà en vigor fins a finals del mes de març.

 

EMPRENEDORS I FINANCIACIO

Ampliació de la capitalització de la desocupació: Durant els propers mesos també es preveu l’entrada en vigor de la possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació per desocupació als majors de 30 anys. Estarem atents per veure si es confirma aquest canvi. Recordem que, fins al moment, això solament és possible per als homes menors de 30 anys, les dones de fins a 35 i les persones amb un grau de discapacitat de més del 33%.

Limitacions al crowdunding: L’import màxim de captació de fons per projecte de finançament participatiu a través de plataformes de crowdfunding no podrà ser superior a 1.000.000 euros en total i cap inversor no acreditat com a “inversor professional” podrà aportar més de 3.000 euros un el mateix projecte publicat per una mateixa Plataforma de Finançament Participatiu ni més de 10.000 euros en un període de 12 mesos en el conjunt dels projectes. Els inversors acreditats no tindran límits anuals a la inversió.

Preavís dels bancs: Les pimes que es vegin afectades per una reducció (d’almenys el 35%) o cancel·lació del seu finançament hauran de rebre per part de les entitats un preavís de tres mesos. També podran demanar a les entitats bancàries informació sobre la seva posició financera, historial de pagaments, extracte, qualificació crediticia i sobre la seva qualificació crediticia.

 

TRAMITACIONS ELECTRONIQUES

Sistema Cl@ve: Es tracta d’un nou sistema de general d’identificació, autenticació i signatura electrònica amb l’objectiu d’unificar l’accés als diferents portals i seus electròniques de les Administracions facilitant als ciutadans un accés més fàcil i senzill amb un únic usuari i contrasenya. El sistema cl@ve ja permet realitzar la majoria de tràmits disponibles a les seus electròniques de Seguretat Social, Hisenda i la Direcció general de trànsit. Al llarg de 2015 està prevista la seva gradual extensió a tota l’Administració general de l’Estat i als Ajuntaments i Comunitats Autònomes que s’adhereixin al sistema.

 

FACTURACIO I COBRAMENTS

Factures electròniques per a l’Administració: Des del 15 de gener de 2015 serà obligatori emetre factura electrònica a tots els organismes de l’Administració Pública. Poden quedar exemptes les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros, sempre que l’Administració pública pertinent així ho indiqui reglamentàriament. També, aquelles per les quals l’Administració pertinent retardi el termini a fi de preparar el punt telemàtic de presentació de factures electròniques.

Els autònoms societaris que exerceixin una activitat professional remunerada per a la seva societat hauran de cobrar per factura i no per nòmina, sempre que la seva cotització s’efectuï en el règim d’autònoms o en una mutualitat que actuï com a alternativa al RETA.