Les famílies podran aplicar les noves deduccions al gener

posted in: Fiscal | 0

SENSE LÍMIT I ACUMULABLES, D’1.200 EUROS CADASCUNA A l’ANY

 

deduccions familia

 

Hisenda envia cartes informatives a les famílies que poden aplicar-se els incentius en l’IRPF al gener.

 

L’Agència Tributària ha començat ja a enviar cartes informatives a les famílies que poden beneficiar-se de les tres noves deduccions en l’IRPF que incorpora la reforma fiscal, segons va informar ahir el Fisc en un comunicat.

Aquests contribuents podran sol·licitar a partir de gener el seu abonament anticipat, que rebran mitjançant transferència bancària mensual. Les deduccions, que poden acumular-se sense límits, s’inclouran a la declaració anual d’IRPF del 2015, a presentar en la primavera de 2016, on es regularitzaran aquestes quantitats.

 

 

Pagament anticipat.

La sol·licitud del pagament anticipat es podrà realitzar de manera col·lectiva o individual mitjançant la presentació d’un nou model, el 143, per cadascuna de les deduccions, acumulables entre si, a les quals els beneficiaris tinguin dret (100 euros mensuals per família nombrosa i per cada descendent i ascendent amb discapacitat; 200 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial).

Les deduccions, que podran aconseguir els 1.200 euros anuals per cada descendent o ascendent amb discapacitat i per família nombrosa, i els 2.400 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial, es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits i podran anticipar-se cada mes o en part de l’any.

 

 

Els requisits són:

Realitzar una activitat per la qual es cotitzi a la Seguretat Social o mutualitat alternativa i tenir dret a l’aplicació del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat, o ser ascendent o germà orfe de pare i mare formant part d’una família nombrosa.

El límit per a cadascuna de les deduccions seran les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i/o mutualitats reportades en cada període impositiu. Si es tingués dret a la deducció per comptar amb diversos ascendents i/o descendents amb discapacitat, el límit s’aplicarà de forma independent respecte de cadascun d’ells.

 

 

Procediment

El procediment per a la sol·licitud del pagament anticipat consisteix a presentar per Internet a partir del 7 de gener a la web de la *AEAT el model emplenat mitjançant clau, PIN 24 hores, DNI electrònic o certificat digital. Al final de la carta remesa als beneficiaris es recull el Codi Segur de Verificació (*CSV) requerit per a les noves altes en Clau d’els qui no estiguin registrats en el PIN 24 hores.

La sol·licitud també es podrà formalitzar a partir d’aquesta data per telèfon. A partir del 3 de febrer, la sol·licitud es podrà presentar també en qualsevol oficina de la *AEAT, previ emplenament a la web de l’Agència, impressió i signatura per part dels sol·licitants.

Quan existeixin diversos beneficiaris d’una mateixa deducció, l’abonament anticipat se sol·licitarà de manera col·lectiva o individual, elecció que es podrà modificar al gener de cada any. En el cas de la sol·licitud col·lectiva, hauran de subscriure la sol·licitud tots els sol·licitants. Qui figuri com a primer sol·licitant, haurà de complir els requisits per a l’abonament de la deducció al moment en què es presenti la sol·licitud i serà qui rebi la transferència. Si els beneficiaris opten per la sol·licitud individual, l’import de la deducció es dividirà per parts iguals.

Els sol·licitants han de comprovar que compten amb la documentació acreditativa de família nombrosa i el certificat de discapacitat. Les comunitats autònomes enviaran aquesta documentació a la *AEAT. També ha de presentar-se el Nombre d’Identificació Fiscal (NIF) de tots els sol·licitants i l’alta en la Seguretat Social o mutualitat i terminis mínims de cotització.