La importància de l’anàlisi econòmic permanent a la empresa

posted in: Auditoria i Consulting | 0

analisi empresa

 

La importància de l’anàlisi de la rendibilitat ve determinada perquè, tot i partint de la multiplicitat d’objectius al fet que s’enfronta una empresa, basats uns en la rendibilitat o benefici, uns altres en el creixement, l’estabilitat i fins i tot en el servei a la col·lectivitat, en tot anàlisi empresarial el centre de la discussió tendeix a situar-se en la polaritat entre rendibilitat i seguretat o solvència com a variables fonamentals de tota activitat econòmica.

L’anàlisi permanent de l’evolució del compte d’explotació de l’empresa és imprescindible per conèixer l’evolució de cadascuna de les partides que la composen, tant en valors absoluts, com en  les seves variacions percentuals, per detectar, al més aviat possible, els canvis en les seves respectives tendències, i  poder prendre les decisions correctes amb la màxima antelació, anticipant-se a situacions que, en cas de no detectar-se a temps, puguin resultar irreversibles.

Quan s’analitza un compte de resultats cal tractar de buscar respostes a una sèrie de preguntes, entre les que podem destacar:

Vendes: Com vénen creixent en els últims anys, es van accelerant o, per contra, tendeixen a un cert estancament.

Marge brut: Calcular el ràtio “marge brut / vendes”: si va augmentant indica que les vendes de l’empresa deixen un marge cada vegada major.

Partides de despeses: ritme de creixement, i, especialment, calcular el ràtio “tipus de despesa/vendes”, per veure la seva evolució i la seva  importància relativa respecte al  volúm de ingressos.

Despeses de finançament: Calcular el pes de les despeses financeres sobre les vendes (es tracta de veure que percentatge dels ingressos ha de dedicar l’empresa a atendre el cost del seu endeutament).

I, tot això, obtenint la informació amb la màxima concreció possible, evitant informes interminables, i centrant-se en aquells punts que la gerència necessita conèixer i sobre la base dels quals actuar, actualitzats i que presentin una total fiabilitat.

 

Exemple de punts de informes a geréncia de Guri Teixido i Associats S.L.

 

gráfic de vendes

 

analisi comparatiu