Desapareixeran les Societats Civils a partir de 2016?

posted in: Auditoria i Consulting | 0

Societat Civil Scp

Les Societats Civils són col·lectius per les quals dues més persones físiques o jurídiques es poden unir per desenvolupar una activitat econòmica. Aquesta forma d’unió tributa avui dia en l’anomenat règim d’atribució de rendes, és a dir, els rendiments es divideixen entre els socis en funció del percentatge de participació i tributen pel règim aplicable als socis, Impost sobre la Renda de les Personas Físiques si el soci és persona física i Impost de societats si el soci és persona jurídica.

En relació a aquest interessant contingut, Rafael Agut Suárez, economista i assessor fiscal, afirma que “amb la nova reforma fiscal recentment aprovada de l’Impost de societats es modifica aquesta forma de tributació que s’aplicarà en l’exercici 2016, ja que en l’article 7 de la nova llei, al seu apartat a), només exclou com a contribuents a les societats civils que no tinguin objecte mercantil. S’obliga així al fet que totes les societats civils que desenvolupin una activitat mercantil (o professional, agrària, etc.) deixaran de tributar pel règim d’atribució de rendes i passaran a estar subjectes a l’Impost de societats”.

Davant aquesta nova reforma, el técnic consultat afegeix que “les conseqüències immediates, entre unes altres, d’aquesta novetat són:

 

Primera: S’establirà una doble tributació dels rendiments d’aquest tipus de societats civils, d’una banda la tributació per l’impost de societats (pels rendiments de la societat) i per un altre la tributació per l’Impost sobre la Renda (quan el soci percebi rendiments de la societat civil).

 

Segona: S’eliminaran els avantatges, després de la reforma, de constituir una Societat Civil en lloc d’una Societat de Responsabilitat Limitada atès que ha de complir amb totes les obligacions d’aquesta última (comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, presentació de Comptes Anuals, liquidació de l’Impost de societats) i a més els socis respondran amb el seu patrimoni dels deutes socials, en lloc d’estar limitat a l’import de la seva aportació com ocorre en la Societat de Responsabilitat Limitada”.

Rafael Agut, destacat membre de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Santa Cruz de Tenerife, segueix analitzant que “sent així, caldrà tenir en compte els costos fiscals de la liquidació i dissolució d’aquest tipus d’entitats encara que s’estableix un règim especial que es concreta bàsicament en el diferiment o exempció d’impostos com va ocórrer en la dissolució de les societats patrimonials, sempre que s’acordi la liquidació i dissolució durant els sis primers mesos del 2016 i altres sis mesos més per a realitzar els tràmits necessaris fins a la seva extinció”.

I sobre aquesta nova reforma, Rafael Agut acaba dient-nos que “aquest règim fiscal especial en la dissolució amb liquidació suposa en línies generals la no tributació en la dissolució en la modalitat de ope racions societàries, no es reporta l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Natu ralesa Urbana (plusvàlua municipal) i en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s’apliquen al valor d’adquisició uns ajustos recollits a l’apartat dos de la Disposició Transitòria dinovena de la llei 26/2014”.