Com afecta la Reforma Fiscal a la declaració de les pensions que es reben de l’estranger?

posted in: Fiscal | 0

pensions extranger

 

Un dels debats de la segona meitat de l’any 2014 ha estat el relatiu a la tributació de les pensions que perceben els emigrants retornats, motivat pel fet de que la AEAT ha decidit sotmetre a control i inspecció als contribuents que perceben aquest tipus de pensions.

Per posar-nos en situació, cal dir que parlem d’aquells contribuents que van emigrar i van estar treballant a l’estranger (França, Bèlgica, Regne Unit, Alemanya, Suïssa..) que han tornat a Espanya i que perceben una pensió d’aquests països pel treball i les cotitzacions que van realitzar allí.

Aquests contribuents, en la seva majoria persones d’edat avançada, desconeixien que havien d’incloure aquestes pensions a la seva declaració de la renda i no ho van fer, guiats potser pel fet que les pensions que es reben d’un país estranger no apareixen en els esborranys o resums de dades fiscals que envia la AEAT per realitzar la declaració de la renda.

No obstant això, i com és sabut, “el desconeixement de la Llei no eximeix del seu compliment”; i la veritat és que la normativa tributària espanyola exigeix que aquestes pensions es declarin com a rendiments del treball a la corresponent declaració de la renda, sempre que el contribuent estigui obligat a presentarla.

A Espanya, un jubilat no està obligat a fer la declaració de la renda si els seus ingressos no superen els 22.000 euros. No obstant això, si rep una pensió de l’estranger, l’esmentat límit per no presentar la declaració se situa en 11.200 euros d’ingressos anuals (12.000 euros a partir de 2015).

La Llei de l’IRPF estableix l’obligació de declarar a Espanya totes les rendes que s’obtinguin en qualsevol part del món, això amb independència que també siguin aplicable els oportuns convenis sobre doble imposició internacional que existeixin entre el país pagador de la pensió i l’Estat espanyol.

Per això, l’Agència Tributària ha dut a terme actuacions de control i inspecció, per comprovar si els contribuents han declarat a Espanya les quantitats rebudes per aquestes pensions de l’estranger.

En cas que no hagi estat així, pot regularitzar la situació d’aquests contribuents, efectuant les corresponents liquidacions tributàries i reclamant-los el deute tributari que correspongui a aquestes pensions no declarades, i tot això amb efectes dels últims quatre anys; que és el període que disposa Hisenda per revisar les declaracions presentades. Així mateix, també pertocaria a la imposició de les corresponents sancions tributàries; doncs la infracció consistent en no realitzar la declaració de la renda quan es tingui obligació de fer-la implica una sanció de, com a mínim, 150 euros.

Davant aquesta situació, els afectats sostenien que la AEAT no els havia informat mai d’aquesta obligació; i havien sol·licitat la revocació d’aquesta obligació de tributar per les pensions obtingudes a l’estranger o, almenys, que en cas d’haver de tributar per elles, no s’imposés als afectats ni recàrrecs ni sancions.

I és aquí on entra en joc la Reforma Fiscal; i en concret, la Disposició addicional única de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que es denomina precisament “Regularització de deutes tributaris corresponents a pensions procedents de l’estranger i condonació de les sancions, recàrrecs i interessos liquidats per aquest concepte.”

Abans d’analitzar el contingut de la citada disposició, hem de parar esment al preàmbul de la norma, en el qual s’assenyala que la AEAT, a través d’intercanvis d’informació amb altres països, ha tingut coneixement de l’existència de contribuents que han percebut pensions procedents de l’estranger que no han estat declarades correctament; i per això s’han dut a terme les corresponents actuacions de regularització tributària.

Aquesta Disposició estableix un període extraordinari per regularitzar voluntàriament les obligacions fiscals derivades de les pensions no declarades mitjançant la presentació d’autoliquidacions complementàries, pagant solament la quota tributària corresponent; i a exclusió de les sancions, recàrrecs i interessos que poguessin correspondre. A més, el pagament del deute tributari resultant podrà ajornar-se o fraccionar-se.

Aquesta regularització ha d’efectuar-se des de l’entrada en vigor d’aquesta Disposició (1 de Gener de 2015) fins al 30 de Juny de 2015, sent aquest termini improrrogable, mitjançant la presentació i ingrés d’una autoliquidació complementària per cadascun dels períodes impositius no prescrits (quatre anys).

Finalment, i en el cas que en la liquidació practicada s’hagués inclòs altres rendiments a més de les pensions, la condonació dels recàrrecs, interessos i sancions serà proporcional a l’import de les pensions regularitzades en relació amb la resta dels rendiments objecto de regularització.

Però, si la inclusió de les pensions determina que un contribuent passi a estar obligat a presentar declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en el període impositiu en què es van percebre aquests rendiments, es condonaran íntegrament els recàrrecs, interessos i sancions.

Els imports ingressats seran objecte de devolució sense abonament d’interessos de demora, en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense haver-se realitzat la devolució, s’abonaran els interessos de demora que corresponguin.

Per tant, aquells contribuents, o el seu assessors fiscals, han de tenir present que, a partir de l’1 de Gener de 2015 s’inicia el termini tant per regularitzar la situació tributària per les pensions de l’estranger no declarades com para, en cas de ja haver efectuat aquesta regularització, sol·licitar la devolució dels recàrrecs, interessos i sancions que s’hagin abonat; termini que és de sis mesos i que finalitza el 30 de Juny de 2015